Regulamin

Regulamin serwisu oraz aplikacji MyLuggage

MyLuggage to aplikacja ułatwiająca proces spakowania się na wyjazd.

Aplikacja dostępna jest w wersji aplikacji do pobranej w sklepie AppStore oraz Google Play.

Administratorem serwisu oraz aplikacji jest MyLuggage LTD

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – MyLuggage LTD,

2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://myluggage.io

3) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji.

 

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i Aplikacji.

3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) telefon z system Android lub Google Play,

4) aktywny adres e‑mail.

4. Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia konta użytkownika, co wiąże się z koniecznością podania określonych danych osobowych, takich jak adres e‑mail, imię i rok urodzenia.

5. Korzystanie z kreatora spakowania się na wyjazd, o którym mowa w § 5 Regulaminu wiąże się z koniecznością podania określonych informacji wymaganych przez kreator.

6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu oraz Aplikacji. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu oraz Aplikacji.

 

§ 3. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji

1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji, przeglądania zawartości Serwisu, zapisania się na newsletter, założenia konta w Serwisie oraz skorzystania z kreatora spakowania się na wyjazd.

2. Korzystanie z Aplikacji, założenie konta użytkownika, o którym mowa w § 6 Regulaminu, przeglądanie zawartości Serwisu, zapisanie się na newsletter są nieodpłatne, co oznacza, że Użytkownik nie wnosi z tego tytułu żadnych opłat na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi natomiast koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji oraz Serwisu.

3. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o wprowadzeniu płatnych funkcji Serwisu lub Aplikacji. Odpłatne funkcje zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów związanych z korzystaniem z odpłatnych funkcji Serwisu lub Aplikacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

1) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

3) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie oraz Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,

4) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.

 

§ 4. Zawartość Serwisu

1. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o aplikacji MyLuggage.

2. W Aplikacji dostępny jest kreator spakowania się na wyjazd, który stanowi podstawową funkcję Aplikacji.

 

§ 5. Kreator spakowania się na wyjazd

1. Podstawową funkcją aplikacji MyLuggage jest kreator spakowania się na wyjazd, który pozwala Użytkownikowi stworzyć listę rzeczy, jakie powinien zabrać ze sobą w związku z planowanym wyjazdem.

2. Kreator funkcjonuje całkowicie automatycznie w oparciu o stworzony przez twórców algorytm. W związku z tym, wygenerowana w toku korzystania z kreatora lista przedmiotów do zabrania na wyjazd stanowi jedynie rekomendację. Użytkownik powinien każdorazowo upewnić się, czy lista wyczerpuje jego potrzeby związane z danym wyjazdem.

3. Część informacji wykorzystywanych, generowanych oraz prezentowanych w toku i w związku z korzystaniem z kreatora pochodzi od podmiotów trzecich, a w szczególności:

1) informacje o regionie pochodzące od Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

2) informacje o pogodzie pochodzące z zewnętrznych serwisów pogodowych,

3) informacje o liniach lotniczych pochodzące ze stron przewoźników,

4) informacje o szczepieniach pochodzące z serwisu szczepieniadlapodrozujacych.pl.

4. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej nie pochodzą od Administratora, lecz są automatycznie zasysane ze stron podmiotów trzecich.

 

§ 6. Newsletter

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, wypełniając stosowny formularz.

2. Newsletter wysyłany jest przez Administratora do wszystkich osób, które się do niego zapisały i zawiera informacje związane z aplikacją MyLuggage.

3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

§ 7. Konto użytkownika

1. Użytkownik może założyć konto użytkownika z poziomu Serwisu lub Aplikacji. Konto założone z poziomu Serwisu jest jednocześnie kontem w Aplikacji, a konto założone z poziomu Aplikacji jest jednocześnie kontem w Serwisie. Oznacza to, że do konta założonego za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zalogować się również z poziomu Aplikacji oraz do konta założonego z poziomu Aplikacji Użytkownik może również zalogować się z poziomu Serwisu.

2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://myluggage.eu/registration albo założyć konto z 3 wykorzystaniem serwisu Facebook. Założenie Konta możliwe jest również z poziomu Aplikacji.

3. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta.

4. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Logowanie możliwe jest z poziomu Serwisu oraz Aplikacji. 5. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może korzystać z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników. 6. Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu konta użytkownika.

7. W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezgodny z prawem dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Administrator może usunąć konto użytkownika, informując go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator może również w inny sposób ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz Aplikacji.

 

§ 8. Przerwy i problemy techniczne

1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis oraz Aplikacja działały w sposób nieprzerwany i niezakłócony.

2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Serwisu oraz Aplikacji z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika, który posiada konto użytkownika, w formie wiadomości e‑mail.

3. Administrator informuje Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Serwisu oraz Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.

4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. U żytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz Aplikacji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu lub Aplikacji.

 

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://myluggage.io/pl/privacy-policy

 

§ 10. Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji.

2. Reklamacja powinna zawierać: 1) oznaczenie Użytkownika, 2) przedmiot reklamacji, 3) okoliczności uzasadniające reklamację, 4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e‑mail na adres poczty elektronicznej Administratora

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2017r.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.