Regulamin

MyLuggage to aplikacja ułatwiająca proces spakowania się na wyjazd.

Aplikacja dostępna jest w wersji aplikacji do pobranej w sklepie AppStore oraz Google Play.

Administratorem serwisu oraz aplikacji jest MyLuggage LTD.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – MyLuggage LTD,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://myluggage.io
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji.

§ 2. Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i Aplikacji.
 • Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • telefon z system Android lub Google Play,
  • aktywny adres e‑mail.
 • Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia konta użytkownika, co wiąże się z koniecznością podania określonych danych osobowych, takich jak adres e‑mail, imię, płeć.
 • Korzystanie z kreatora spakowania się na wyjazd, o którym mowa w § 5 Regulaminu wiąże się z koniecznością podania określonych informacji wymaganych przez kreator, w tym płci co pozwala narzędziu na właściwy dobór przedmiotów do spakowania na wyjazd.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu oraz Aplikacji. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu oraz Aplikacji.

§ 3. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji

 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji, przeglądania zawartości Serwisu, zapisania się na newsletter, założenia konta w Serwisie oraz skorzystania z kreatora spakowania się na wyjazd.
 • Korzystanie z Aplikacji, założenie konta użytkownika, o którym mowa w § 6 Regulaminu, przeglądanie zawartości Serwisu, zapisanie się na newsletter są nieodpłatne, co oznacza, że Użytkownik nie wnosi z tego tytułu żadnych opłat na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi natomiast koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji oraz Serwisu.
 • Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o wprowadzeniu płatnych funkcji Serwisu lub Aplikacji. Odpłatne funkcje zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów związanych z korzystaniem z odpłatnych funkcji Serwisu lub Aplikacji.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie oraz Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.

§ 4. Zawartość Serwisu

 • Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o aplikacji MyLuggage.
 • W Aplikacji dostępny jest kreator spakowania się na wyjazd, który stanowi podstawową funkcję Aplikacji.
 • W serwisie dostępny jest Test Podróżnika, który również w całości jest własnością Administratora.

§ 5. Kreator spakowania się na wyjazd

 • Podstawową funkcją aplikacji MyLuggage jest kreator spakowania się na wyjazd, który pozwala Użytkownikowi stworzyć listę rzeczy, jakie powinien zabrać ze sobą w związku z planowanym wyjazdem.
 • Kreator funkcjonuje całkowicie automatycznie w oparciu o stworzony przez twórców algorytm. W związku z tym, wygenerowana w toku korzystania z kreatora lista przedmiotów do zabrania na wyjazd stanowi jedynie rekomendację. Użytkownik powinien każdorazowo upewnić się, czy lista wyczerpuje jego potrzeby związane z danym wyjazdem.
 • Część informacji wykorzystywanych, generowanych oraz prezentowanych w toku i w związku z korzystaniem z kreatora pochodzi od podmiotów trzecich, a w szczególności:
  • informacje o regionie pochodzące od Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • informacje o pogodzie pochodzące z zewnętrznych serwisów pogodowych,
  • informacje o liniach lotniczych pochodzące ze stron przewoźników,
  • informacje o średnich cenach produktów czy poziomie życia w danym kraju ze strony numbeo.com
  • informacje o szczepieniach pochodzące z serwisu szczepieniadlapodrozujacych.pl.
 • Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej nie pochodzą od Administratora, lecz są automatycznie zasysane ze stron podmiotów trzecich.

§ 6. Test podróżnika

 • W serwisie możliwe jest również określenie swojego typu podróżnika i porównanie go ze znajomymi. Test ma na celu wykazanie preferencji podróżniczych.

§ 7. Newsletter

 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, wypełniając stosowny formularz.
 • Newsletter wysyłany jest przez Administratora do wszystkich osób, które się do niego zapisały i zawiera informacje związane z aplikacją MyLuggage.
 • Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 8. Konto użytkownika

 • Użytkownik może założyć konto użytkownika z poziomu Serwisu lub Aplikacji. Konto założone z poziomu Serwisu jest jednocześnie kontem w Aplikacji, a konto założone z poziomu Aplikacji jest jednocześnie kontem w Serwisie. Oznacza to, że do konta założonego za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zalogować się również z poziomu Aplikacji oraz do konta założonego z poziomu Aplikacji Użytkownik może również zalogować się z poziomu Serwisu.
 • W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://myluggage.io/pl/signup albo założyć konto z wykorzystaniem serwisu Facebook / Google lub Apple. Założenie Konta możliwe jest również z poziomu Aplikacji.
 • Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta.
 • Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Logowanie możliwe jest z poziomu Serwisu oraz Aplikacji.
 • Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może korzystać z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu konta użytkownika.
 • W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezgodny z prawem dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Administrator może usunąć konto użytkownika, informując go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator może również w inny sposób ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz Aplikacji.

§ 9. Przerwy i problemy techniczne

 • Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis oraz Aplikacja działały w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 • Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Serwisu oraz Aplikacji z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika, który posiada konto użytkownika, w formie wiadomości e‑mail.
 • Administrator informuje Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Serwisu oraz Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 • Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz Aplikacji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu lub Aplikacji.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://myluggage.io/pl/privacy-policy

§ 10. Reklamacje

 • Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji.
 • Reklamacja powinna zawierać: 1) oznaczenie Użytkownika, 2) przedmiot reklamacji, 3) okoliczności uzasadniające reklamację, 4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 • Reklamacje można składać w postaci wiadomości e‑mail na adres poczty elektronicznej Administratora
 • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 11. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2017 r. / Ostatnia aktualizacja 18.07.2020 r.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.