Regulamin

Regulamin  serwisu  oraz  aplikacji  MyLuggage

MyLuggage to aplikacja ułatwiająca proces spakowania się na wyjazd.

Aplikacja dostępna jest w wersji aplikacji do pobranej w sklepie AppStore oraz Google Play.

Administratorem serwisu oraz aplikacji jest MyLuggage LTD

§  1 Definicje

Na  potrzeby  niniejszego  regulaminu  przyjmuje  się  następujące  znaczenie  poniższych  pojęć:

1) Administrator – MyLuggage LTD,

2) Serwis  –  serwis  internetowy  dostępny  pod  adresem  https://myluggage.io

3) Użytkownik  –  osoba  fizyczna,  która  korzysta  z  Serwisu  lub  Aplikacji.

 

§  2 Postanowienia  wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi  drogą  elektroniczną  w  zakresie  i  na  zasadach  opisanych  w  Regulaminie.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem  przez  Użytkownika  z  Serwisu  i  Aplikacji.

3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer  lub  inne  urządzenie  Użytkownika.  Wystarczające  są:

1) dostęp  do  Internetu,

2) telefon z system Android lub Google Play,

4) aktywny  adres  e‑mail.

4. Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia konta użytkownika, co wiąże się z koniecznością podania  określonych  danych  osobowych,  takich  jak  adres  e‑mail,  imię  i  rok  urodzenia.

5. Korzystanie z kreatora spakowania się na wyjazd, o którym mowa w § 5 Regulaminu wiąże  się  z  koniecznością  podania  określonych  informacji  wymaganych  przez  kreator.

6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  danych.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji  danych  osobowych  przez  osoby  nieuprawnione.

8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu oraz Aplikacji. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję  o  zmianie,  wycofaniu  lub  dodaniu  nowych  funkcji  Serwisu  oraz  Aplikacji.

 

§  3 Korzystanie  z  Serwisu  i  Aplikacji

1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji, przeglądania zawartości Serwisu, zapisania się na newsletter, założenia konta w Serwisie oraz skorzystania  z  kreatora  spakowania  się  na  wyjazd.

2. Korzystanie z Aplikacji, założenie konta użytkownika, o którym mowa w § 6 Regulaminu, przeglądanie zawartości Serwisu, zapisanie się na newsletter są nieodpłatne, co oznacza, że Użytkownik nie wnosi z tego tytułu żadnych opłat na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi natomiast koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia  i  korzystania  z  Aplikacji  oraz  Serwisu.

3. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o wprowadzeniu płatnych funkcji Serwisu lub Aplikacji. Odpłatne funkcje zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów związanych z korzystaniem z odpłatnych  funkcji  Serwisu  lub  Aplikacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem,  Regulaminem  i  dobrymi  obyczajami,  a  w  szczególności  do:

1) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w  szczególności  poprzez  użycie  określonego  oprogramowania  lub  urządzeń,

2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji  nieprzeznaczonych  dla  Użytkownika,

3) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie oraz Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających  jakiekolwiek  prawa  lub  dobra  osób  trzecich,

4) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym  prawa  do  prywatności)  oraz  wszelkich  przysługujących  im  praw.

 

§  4 Zawartość  Serwisu

1. Zawartość  Serwisu  tworzą,  w  szczególności,  informacje  o  aplikacji  MyLuggage.

2. W Aplikacji dostępny jest kreator spakowania się na wyjazd, który stanowi podstawową funkcję Aplikacji.

 

§  5 Kreator  spakowania  się  na  wyjazd

1. Podstawową funkcją aplikacji MyLuggage jest kreator spakowania się na wyjazd, który pozwala Użytkownikowi stworzyć listę rzeczy, jakie powinien zabrać ze sobą w związku z planowanym  wyjazdem.

2. Kreator funkcjonuje całkowicie automatycznie w oparciu o stworzony przez twórców algorytm. W związku z tym, wygenerowana w toku korzystania z kreatora lista przedmiotów do zabrania na wyjazd stanowi jedynie rekomendację. Użytkownik powinien każdorazowo upewnić się, czy lista wyczerpuje jego potrzeby związane z danym wyjazdem.

3. Część informacji wykorzystywanych, generowanych oraz prezentowanych w toku i w związku  z  korzystaniem  z  kreatora  pochodzi  od  podmiotów  trzecich,  a  w  szczególności:

1) informacje  o  regionie  pochodzące  od  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych,

2) informacje  o  pogodzie  pochodzące  z  zewnętrznych  serwisów  pogodowych,

3) informacje  o  liniach  lotniczych  pochodzące  ze  stron  przewoźników,

4) informacje  o  szczepieniach  pochodzące  z  serwisu  szczepieniadlapodrozujacych.pl.

4. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej nie pochodzą od Administratora, lecz są automatycznie  zasysane  ze  stron  podmiotów  trzecich.

 

§  6 Newsletter

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, wypełniając stosowny  formularz.

2. Newsletter wysyłany jest przez Administratora do wszystkich osób, które się do niego zapisały  i  zawiera  informacje  związane  z  aplikacją  MyLuggage.

3. Użytkownik  w  każdej  chwili  może  zrezygnować  z  otrzymywania  newslettera.

 

§  7 Konto  użytkownika

1. Użytkownik może założyć konto użytkownika z poziomu Serwisu lub Aplikacji. Konto założone z poziomu Serwisu jest jednocześnie kontem w Aplikacji, a konto założone z poziomu Aplikacji jest jednocześnie kontem w Serwisie. Oznacza to, że do konta założonego za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zalogować się również z poziomu Aplikacji oraz do konta założonego z poziomu Aplikacji Użytkownik może również  zalogować  się  z  poziomu  Serwisu.

2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://myluggage.eu/registration albo założyć konto z 3 wykorzystaniem serwisu Facebook. Założenie Konta możliwe jest również z poziomu Aplikacji.

3. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć  w  dowolnym  momencie  poprzez  usunięcie  konta.

4. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  Logowanie  możliwe  jest  z  poziomu  Serwisu  oraz  Aplikacji. 5. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może korzystać z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych  użytkowników. 6. Użytkownik  może  w  każdej  chwili  podjąć  decyzję  o  usunięciu  konta  użytkownika.

7. W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezgodny z prawem dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Administrator może usunąć konto użytkownika, informując go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator może również w inny sposób ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz  Aplikacji.

 

§  8 Przerwy  i  problemy  techniczne

1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis oraz Aplikacja działały w sposób nieprzerwany  i  niezakłócony.

2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Serwisu oraz Aplikacji z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika,  który  posiada  konto  użytkownika,  w  formie  wiadomości  e‑mail.

3. Administrator informuje Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Serwisu oraz Aplikacji mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie  i  usterki  techniczne  niezależne  od  Administratora.

4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. U żytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach  lub  przerwach  w  funkcjonowaniu  Serwisu  oraz  Aplikacji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub  utrudniają  korzystanie  z  Serwisu  lub  Aplikacji.

 

§  9 Dane  osobowe  i  pliki  cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji opisane zostały w polityce prywatności dostępnej  pod  adresem  https://myluggage.io/pl/privacy-policy

 

§  10 Reklamacje

1. Użytkownik  może  składać  reklamacje  w  związku  z  korzystaniem  z  Serwisu  oraz  Aplikacji.

2. Reklamacja  powinna  zawierać: 1) oznaczenie  Użytkownika, 2) przedmiot  reklamacji, 3) okoliczności  uzasadniające  reklamację, 4) żądanie  Użytkownika  w  związku  z  reklamacją.

3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e‑mail na adres poczty elektronicznej Administratora

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez  odpowiedź  na  otrzymaną  wiadomość  z  reklamacją.

 

§  11 Postanowienia  końcowe

1. Regulamin  obowiązuje  od  dnia  15.11.2017r.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem  natychmiastowym  bez  ponoszenia  jakichkolwiek  kosztów.